Εφαρμογή - Υπόχρεοι Χρήστες Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)


Αγαπητοί Κυρίες - Κύριοι,

Στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας απολογιστικής Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2017.

 Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η Μαρτίου 2018. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους όρους της ως άνω απόφασης ή τους όρους λειτουργίας του ΗΜΑ, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (Α' 160), δηλαδή χρηματική ποινή, ανεξάρτητα από την όποια αστική ή ποινική ευθύνη καταλογίσει η Διοίκηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε υπηρεσία/συμβουλή χρειαστείτε, καθώς και για την διεκπεραίωση της προαναφερόμενης διαδικασίας εγγραφής – καταχώρησής σας στο ΗΜΑ και υποβολής των εκθέσεων για τα έτη 2015 - 2016.